اهداف بلند مدت ما

سایت پلاس سنادیتا 12.2

سایت پلاس سنادیتا 12.2

EN FA

شرکت کشتیرانی پارس دریا سریع اهداف بلند مدت خود را بشرح ذیل تعریف نموده است:

  • - حفظ وارتقاء مستمر موقعیت و موفقیت شرکت.
  • - تلاش در جهت توسع و تنوع خدمات.
  • - حفظ سهم بازار و تلاش بیشتر جهت کسب بیشتر سهم بازارهای داخلی و بین المللی.
  • - استفاده از حداکثر ظرفیت و توان شرکت در ارائه خدمات.
  • - بهبود مستمر فرآیندهای اصلی و ریز فرآیندهای سازمانی شرکت در جهت ارتقاء خدمات.
  • - تلاش در جهت تبدیل شرکت به شرکتی پویا / پیشرو و یادگیرنده در تمامی زمینه ها مرتبط با فعالیتهای شرکت با تکیه بر اصل مشتری مداری.


دیدگاه خود را بیان کنید